Prioritering

Het doel van prioritering is het voorkomen van ongewenst gedrag dat leidt tot negatieve effecten voor de maatschappij. Wettelijke taken en de risicoanalyse zijn meegenomen in de prioritering. We hebben de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van onze prioritering. Tijdens een interactieve bijeenkomst op 3 oktober 2019 zijn raadsleden aan de slag gegaan met het prioriteren van toezichtstaken. Welke taken hebben een hoge, welke een gemiddelde en welke een lage prioritering? Het resultaat van de analyse en de raadsbijeenkomst is hieronder weergegeven.

Hoog
De grootste risico’s lopen we als we de activiteiten met de hoogste scores niet meer zouden uitvoeren. Er is een grote impact op gezondheid of veiligheid. Deze activiteiten krijgen daarom een hoge prioriteit.

Gemiddeld
Als we deze activiteiten niet meer zouden uitvoeren, geven ze een beperkte kans op negatieve gevolgen voor de leefomgeving. We blijven deze activiteiten uitvoeren, maar we blijven ook zoeken naar hoe we dit efficiënter/pragmatisch kunnen doen.

Laag
Als we de activiteiten met een lage score niet meer zouden uitvoeren, of met minimale inzet, lopen we weinig risico. Er is nauwelijks impact op de leefomgeving. Deze activiteiten geven we daarom een lage prioriteit.

prioriteiten hoog toezichtstaken vthbeleid

prioriteiten gemiddeld toezichtstaken vthbeleid

prioriteiten laag toezichtstaken vthbeleid nw

We onderscheiden twee soorten klachten/meldingen.

  • Formele klacht/melding: dit zijn verzoeken om handhaving waarbij we wettelijk verplicht zijn om binnen een vastgestelde termijn een besluit te nemen. Alleen een belanghebbende kan een verzoek om handhaving indienen en dit kan niet anoniem (kan wel anoniem richting overtreder, als dit expliciet is gevraagd). Een belanghebbende is “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken” (Algemene wet bestuursrecht).
  • Informele klacht/melding: melding van een burger of bedrijf die gaat over een vorm van onvrede. Dit kan ook anoniem.


We registreren alle klachten, zodat we zicht hebben op wie er meldt (kan overigens ook anoniem), waar veel meldingen plaatsvinden en welke meldingen er worden gedaan. We brengen de melder in alle gevallen (voor zover dat mogelijk is) op de hoogte van wat we met de melding doen en waarom.
Klachten die niet thuishoren bij team VTH of waarbij de gemeente niet bevoegd is, verwijzen we door naar het juiste team of de juiste instantie.

Klachten/meldingen milieu
Bij een klacht (ook anonieme klachten) beoordelen we wat de risico’s zijn als we geen controle uitvoeren. Die risico-inschatting is in onderstaande tabel meegenomen.
We onderscheiden de volgende klachtafhandeling door onze toezichthouders milieu (afgeleid van de klachtafhandeling door de Piketdienst Milieu van de RUD Limburg-Noord):

  • klachten waar we na één melding ter plaatse gaan. Denk hierbij aan dumpingen van gevaarlijke stoffen of chemische geurklachten;
  • klachten waar we een controle doen als we twee of meer onafhankelijke klachten over hetzelfde voorval hebben ontvangen. Denk hierbij aan geluidsoverlast van horeca of evenementen;
  • klachten die we alleen registreren. Denk hierbij aan klachten met weinig of geen risico/negatieve gevolgen (bijvoorbeeld een melding over stankoverlast van de afvalcontainer bij de buren). Het is aan de toezichthouder om dit risico in te schatten. Bij meerdere klachten kan de beoordeling over het risico veranderen.

klachtenafhandeling milieu vthbeleid nw

Overige klachten/meldingen
Op het gebied van APV komen klachten/meldingen veelal binnen bij de boa’s. Zij overleggen vervolgens met de vergunningverleners APV ’over de inzet (maatwerk).

Op het gebied van bouwen gaan de klachten/meldingen vooral over overlast bij een bouw, bouwen zonder vergunning of gebruik van een gebouw of grond in strijd met de bestemming. Deze klachten/meldingen worden geregistreerd en de toezichthouders bouwen schatten zelf in welke actie ze ondernemen (maatwerk). In bepaalde gevallen kan de klacht/melding telefonisch worden afgehandeld. Als het nodig is, gaat de toezichthouder ter plaatse. Is er sprake van spoed of een hoog risico op een onveilige en ongezonde situatie, dan gaat de toezichthouder altijd ter plaatse.

Sommige klachten komen voort uit burenruzies. Dat is niet altijd direct duidelijk als er een melding/klacht binnenkomt. De toezichthouders zijn hier alert op en als we (soms verderop in een traject) merken dat sprake is van een burenruzie, schakelen we buurtbemiddeling in (bij de lichtere varianten van burenruzie) of starten we een mediationtraject (zwaardere gevallen). Beide partijen moeten hier wel voor open staan. De mediators die in Venray beschikbaar zijn, kunnen de toezichthouders ondersteunen/adviseren bij het maken van die keuze.

Jaarverslag VTH 2019

VTH in cijfers 2019

Veelgestelde vragen

Het doel van prioritering is het voorkomen van ongewenst gedrag dat leidt tot negatieve effecten voor de maatschappij. Wettelijke taken en de risicoanalyse zijn meegenomen in de prioritering. We hebben de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van onze prioritering.

Lees meer

We onderscheiden twee soorten klachten/meldingen, namelijk formele en informele.

Lees meer

We werken veel samen, zowel binnen het gemeentehuis tussen de teams, als ook met externe partijen, zoals met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de politie, de Veiligheidsregio, belastingdienst, openbaar ministerie en de provincie. Eigenlijk met iedereen die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, gezondheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

Lees meer

In een geautomatiseerd systeem (Squit) monitoren we wat we doen.

Lees meer

 

Het meten van effecten is lastig. En als het al lukt is het nog lastiger om te bepalen in hoeverre VTH hieraan heeft bijgedragen. Het gaat om een pakket aan maatregelen en dan nog kunnen er externe factoren zijn die dit (positief of negatief) beïnvloeden. Toch doen we een poging.

Lees meer

Het Jaaroverzicht VTH 2019 kun je hier downloaden.