Analyse

Om te komen tot een heldere prioritering van de werkzaamheden is het nodig een analyse uit te voeren: welke ontwikkelingen spelen er in onze omgeving, waar liggen de grootste risico’s en welke bestuurlijke ambities zijn er?

Onze omgeving verandert. Dat heeft invloed op ons werk. We willen daarom de ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van ons werk in beeld hebben. Zo kunnen we hiermee rekening houden in ons werk. Ontwikkelingen zijn:

 • van regel gestuurd naar risico gestuurd
 • maatwerk
 • wettelijke ontwikkelingen


Van regel gestuurd naar risico gestuurd
De komende jaren staat het risico-gestuurd werken centraal. We willen natuurlijk dat de risico’s zo klein mogelijk zijn. Het is daarom belangrijk om onze capaciteit in te zetten op taken met een hoog risico. Dit leggen we vast in dit beleidsplan.

Maatwerk
Door het meer denken vanuit de risico’s voor de omgeving moeten we kunnen afwijken van de standaardregels, als we dit deugdelijk kunnen motiveren. Dit vraagt om maatwerk en per geval beoordelen we op haalbaarheid. We wegen per geval af of een plan/initiatief risico’s geeft voor veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. Als het niet past binnen de algemene regels, maar de risico’s wel beheersbaar zijn, dan kunnen wij het bestuur adviseren het plan/initiatief (al dan niet onder voorwaarden) toch te accepteren.
Helpen bij of meedenken over het beperken van de risico’s is een rol van ambtenaren en partners. Het accepteren van die risico’s is een politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Wettelijke ontwikkelingen

 • Belangrijke ontwikkelingen die op ons af(ge)komen zijn:
 • Omgevingswet (1 januari 2021)
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (1 januari 2021)
 • Aanvragen omgevingsvergunning moeten voldoen aan bijna energie-neutrale gebouwen (BENG) (per sinds 1 januari 2020)
 • Stikstof beoordelingen omgevingsvergunningen na PAS-uitspraak (mei 2019)
 • Einde gedoogtermijn stoppers (varkens- en pluimveebedrijven) Besluit huisvesting (1 januari 2020)
 • Actualisatieplicht BBT (best beschikbare technieken)-conclusies vergunningvoorschriften IPPC-intensieve veehouderijen (voor 21 februari 2021);Wet voortgang energietransitie: nieuwe woningen krijgen in principe geen gasaansluiting meer (geldt voor bouwaanvragen die na 1 juli 2018 zijn ingediend)
 • Toezicht energie bedrijven: elk bedrijf (inrichting) is verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een maximale terugverdientijd hebben van 5 jaar. Dit staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Alcoholwet (inwerkingtreding nog onbekend).
 • Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (inwerkingtreding nog onbekend).


Deze nieuwe wetgeving betekent extra inspanning van de teams om de wetgeving eigen te maken (inlezen, trainingen). Maar ook betekent het andere werkprocessen en eventueel een andere rol in het proces. Ook moeten nieuwe taken (denk aan energie/duurzaamheid) meegenomen worden in de prioritering van ons werk.

Naast de toekomstige ontwikkelingen hebben ook de risico’s die we lopen invloed op onze manier van werken. De partners van de RUD Limburg Noord hebben een modelanalyse opgesteld die alle gemeenten van de RUD Limburg Noord toepassen (sinds 2016). Hierdoor brengen we de risico’s op dezelfde manier in kaart. Hierin zijn de volgende vragen uitgewerkt:

 • welke problemen kunnen er ontstaan?
 • hoe groot is het risico dat deze problemen ook echt ontstaan?
 • hoe is het naleefgedrag (welke risico’s zijn reëel?)


Door de uitvoering van deze risicoanalyse krijgen we zicht op de prioriteiten. Deze risicoanalyse is dan ook mede gebruikt bij de gekozen prioritering.

In het collegeprogramma 2018-2022 geeft het college van burgemeester en wethouders de ambities weer voor de komende jaren. Kort gezegd gaat het om de volgende speerpunten die raakvlakken hebben met dit beleidsplan:

 • Collegeprogramma 2018 2022Duurzaamheid, vastgelegd in het Kader voor Opwekken Duurzame Energie (KODE)
 • Veehouderijen, vastgelegd in de Visie Veehouderij
 • Stimuleren kennis en innovatie op het gebied van Agrofood
 • Arbeidsmigranten, nieuw beleid gewenst
 • Erfgoed, nieuw beleid nog vast te stellen (planning: 2020)
 • Adreskwaliteit (Basisregistratie Personen)
 • Veiligheid en ondermijning, vastgelegd in integraal veiligheidsbeleid (actualisering beleid in 2020).

Ook integraliteit en samenwerking zijn belangrijke speerpunten van het college.

Bij integraal toezicht en handhaving, en het integraal beoordelen van vergunningaanvragen,
hoort ook een integrale afweging van risico’s. Met integraal wordt bedoeld dat er breder wordt beoordeeld dan alleen op de onderdelen:

 • milieu / omgeving
 • bouw
 • APV en bijzondere wetten.


We nemen in zo’n brede integrale afweging bijvoorbeeld ook mee:

 • economische ontwikkeling, ruimte voor initiatieven en ondernemerschap, sociaal maatschappelijke wensen
 • effect op de openbare ruimte, zoals verkeersdruk of parkeerdruk
 • effect op gezondheid en duurzaamheid


Hierbij hebben we de kennis en kunde nodig van onze collega’s en externe partijen (zoals waterschap, provincie, Veiligheidsregio).

Jaarverslag VTH 2019

VTH in cijfers 2019

Veelgestelde vragen

Het doel van prioritering is het voorkomen van ongewenst gedrag dat leidt tot negatieve effecten voor de maatschappij. Wettelijke taken en de risicoanalyse zijn meegenomen in de prioritering. We hebben de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van onze prioritering.

Lees meer

We onderscheiden twee soorten klachten/meldingen, namelijk formele en informele.

Lees meer

We werken veel samen, zowel binnen het gemeentehuis tussen de teams, als ook met externe partijen, zoals met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de politie, de Veiligheidsregio, belastingdienst, openbaar ministerie en de provincie. Eigenlijk met iedereen die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, gezondheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

Lees meer

In een geautomatiseerd systeem (Squit) monitoren we wat we doen.

Lees meer

 

Het meten van effecten is lastig. En als het al lukt is het nog lastiger om te bepalen in hoeverre VTH hieraan heeft bijgedragen. Het gaat om een pakket aan maatregelen en dan nog kunnen er externe factoren zijn die dit (positief of negatief) beïnvloeden. Toch doen we een poging.

Lees meer

Het Jaaroverzicht VTH 2019 kun je hier downloaden.